Tombola - 5 Ani Inspire Alba Iulia

Tombola - 5 Ani Inspire Alba Iulia

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI ANIVERSARE 5 ANI - INSPIRE CINEMA ALBA IULIA

organizat de SC PRO SOLUTIONS SRL în perioada 17.05.2019-19.05.2019.

 

 Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul Tombolei Aniversare 5 Ani Inspire Alba Iulia (denumita în continuare „Campanie”) este SC Pro Solutions SRL, societate comerciala înregistrata în România, în conformitate cu legislatia româna, cu sediul în Mun. Craiova, str. Stirbei Voda, nr. 30, Jud. Dolj, având Cod Unic de Înregistrare RO19188062, atribut fiscal RO, numarul de ordine de la Registrul Comertului J/16/2053/2006 (denumita în continuare „Organizatorul”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin înscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat la cunostinta prevederile Regulamentului si îsi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopurile mentionate în cuprinsul prezentului Regulament. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Prezenta Campanie este organizata si desfasurata în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – abreviat în cuprinsul prezentului document drept GDPR .

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si desfasurata la Inspire Cinema din Alba Mall.                                       

2.2. Perioada Campaniei este 17.05.2019 – 19.05.2019.                                                                           

2.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunta acest fapt în mod public, prin modalitatile mentionate în Art.3 din Regulament.

Art. 3 - Regulamentul Tombolei

3.1. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei, în format electronic, pe pagina de internet www.inspirecinema.ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, pe site-ul www.inspirecinema.ro, prin intermediul retelei de socializare Facebook, precum  si prin intermediul unor materiale tiparite publicitare si/sau cu rol informativ.

3.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia înstiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului, si afisarea Regulamentului, în forma actualizata, pe website-ul wwwinspirecinema.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 14 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanti”) si care, în perioada de desfasurare a Companiei prevazut la Art. 2.2 au achizitionat bilete pentru Inspire Cinema Alba Iulia aferente filmelor care ruleaza în perioada 17.05.2019-19.05.2019.

4.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane: (i) persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani la data înscrierii în Campanie. Organizatorul îsi rezervs dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta de 14 ani. În acest scop, Organizatorul are dreptul de a solicita de la o persoana, care doreste sa participe, sa dovedeasca vârsta. În cazul în care Participantul refuza sa faca aceasta dovada, Organizatorul va avea dreptul de a refuza înmânarea talonului de concurs.

4.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii în cadrul Campaniei de catre persoane care nu îndeplinesc conditiile de participare la Campanie, stipulate în Art. 4 din Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câstigate si de a actiona în instanta atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât si persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie, atât prin actiuni civile, cât si prin plângeri penale, în vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin încalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor în cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.5. Orice încercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie, Organizatorul rezervându-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

4.6 Prin participarea la aceasta Campanie, participanti se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1 În cadrul Campaniei premiile vor fi acordate conform mecanismului descris.

5.2 Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de lei 1050 lei cu TVA inclus?.

5.3. Câstigatorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor, în bani sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câstigate.

5.4. Un Participant poate câstiga în cadrul Campaniei un singur premiu.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditii privind înscrierea valabila în Campanie

6.1.1. Pentru înscrierea valabila în vederea participarii la Campanie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:                                                                                                 

(1) Participantul trebuie sa îndeplineasca conditiile de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;                                                                                                                                                                       

(2) Înscrierea s-a efectuat exclusiv în perioada Campaniei mentionat? la art. 2.2.

6.2. Mecanismul înscrierii în Campanie

6.2.1 Participantii se pot înscrie în campanie la Inspire Cinema din incinta Alba Mall, prin completarea unui talon pus la dispozitie de Organizator doar în baza biletelor achizitionate online sau de la case, in cuantumul biletelor achizitionate, care va cuprinde urmatoarele câmpuri:

· Nume si prenume;

· Numar de telefon;

·E-mail;

· Numarul si data biletului;

· Semnatura, care face dovada acordului cu regulamentul concursului si cu prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                                                                                               

Toate câmpurile din formular sunt obligatorii.

6.3. Desemnarea si contactarea câstigatorilor;

6.3.1 Vor fi considerati câstigatori 15 participanti dintre cei care au completat corect talonul, desemnati prin tragere la sorti.

6.3.2. Tragerea la sorti va avea loc în data de 20.05.2019.

6.3.3. Se vor trage cinci taloane în plus, pentru a asigura supleanti în locul celor care nu pot fi contactati ulterior de Organizator sau care, din orice alt motiv prevazut în prezentul Regulament sau declarat de Participant, nu pot prelua premiul.

6.3.4 Participantii care au fost desemnati câstigatori ai premiilor vor fi contactati telefonic, în ziua în care au fost extrasi drept câstigatori prin tragere la sorti.

6.4. Validarea si publicarea câstigatorilor.

6.4.1 Ulterior desemnarii câstigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea câstigatorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea conditiilor privind înscrierea Participantilor, precum si modul de desfasurare a acesteia. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept câstigator al Campaniei, este necesara îndeplinirea urmatoarelor conditii:

(1) Participantul s-a înscris în Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea în Campanie s-a realizat conform Art. 6.1 ?i 6.2 de mai sus;

(3) Participantul furnizeaza Organizatorului informatiile solicitate în legatura cu participarea sa la Campanie (nume, prenume, numar de telefon, e-mail si numarul si data biletului), în termen de 3 zile de la momentul contactarii. Este absolut obligatoriu, ca data de pe biletul filmului sa fie cea in care se desfasoara tombola, adica 17.05.2019-19.05.2019.

6.4.2 În cazul în care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta câstigatorul, sau în cazul în care Participantul nu furnizeaza informatiile solicitate, Participantul desemnat câstigator va fi invalidat. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câstigator nu poate fi contactat din cauza faptului ca informatiile completate în talon sunt incorecte/ incomplete/ nealocate.

6.4.3 Anuntarea câsigatorilor se va realiza prin publicarea numelui acestora pe site-ul Organizatorului, în ziua încheierii procesului de validare a câstigatorilor.

6.5. Intrarea în posesia premiilor

6.5.1 Premiile vor fi predate personal la sediul Organizatorului (Inspire Cinema Alba Iulia) în termen de 3 zile lucratoare de la data validarii.

6.5.2 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat câstigator nu va îndeplini conditiile de validare enumerate în Art. 6.4.

Art. 7 - Taxe si impozite

7.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, si revina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate mssurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2. În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui participant câstigator sau la imposibilitatea de a intra în posesia premiului;

c) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia;

d) Situatiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil.

8.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta câstigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

8.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau în privinta caruia exista dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6. Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului în care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

8.7. Prin participarea la aceasta Campanie, câstigatorii acorda în mod expres Organizatorului dreptul sa foloseasca datele lor în scopuri publicitare pentru promovarea acestei Campanii.

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1 Prin înscrierea si participarea la Campanie, Participantii si câstigatorii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, adresa, telefon, e-mail, imaginea, sa fie prelucrate si folosite de catre Organizator în scopuri de organizare a Campaniei si în vederea transmiterii/predarii premiilor, si nu în scopuri de reclama, marketing si publicitate, fara alte obligatii sau plati.

9.2. Datele personale vor fi sterse complet cel târziu pâna la data de 01.01.2020. Se vor pastra procesele-verbale ale tragerii la sorti si a predarii premiilor.

9.3 La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de e-mail office@inspirecinema.ro, în mod gratuit, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc, a modalitatilor de utilizare, a momentului stergerii si orice alte informatii solicitate de Participant.

9.4 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE în toata perioada Campaniei, cât si ulterior acesteia, la orice prelucrare a unor date cu caracter personal.

9.5 În ceea ce priveste categoriile de destinari, este posibil ca pentru îndeplinirea scopurilor mai sus-mentionate, Organizatorul sa dezvaluie datele cu caracter personal ale Participantilor catre: împuterniciti, autoritati publice, angajati.

9.6 Pentru a afla mai multe detalii despre transferul datelor lor cu caracter personal, care ar putea fi incident pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus, Participantii pot trimite o solicitare în acest sens la adresele mentionate anterior.

Art. 10 - Încetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute în Art. 2.2, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a Campaniei, potrivit Regulamentului. Forta majora înseamna orice eveniment extern, care nu poate fi prevazut, controlat, evitat sau remediat de catre Organizator.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 În cazul în care oricare dintre câstigatorii Campaniei se afla în imposibilitate de a primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite, precum si de plata oricaror despsgubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de predarea premiului c?are persoana împuternicita.

Art. 12 – Contestatii si litigii

12.1. Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a

câstigatorilor vor fi luate în considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa

office@inspirecinema.ro pâna la data de 23.05.2019, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.

12.2 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente general, material si teritorial.

Art. 13 - Alte Clauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea cum va considera necesar.

13.3 În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi ramân valabile/valide în masura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta conditiilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Alte noutati